Медцински електронен магазин Инфинита

Вакуум аспиратор Vega Uno от GIMMA - Italy

 Бюджетен аспиратор с регулируем  вакуум и манометър. Аспираторът е снабден със съд с вместимост от 1000 мл, автоклавируем при 121°С и клапан, предпазващ от преливане на течности.
Технически характеристики:
• Работен обем: 15 л/мин.
• Максимален вакуум: - 0,75 bar
• Режим на работа: 20/40 мин. включен/изключен
• Размери: 25 х 19 х Н16,5 см
• Тегло: 2,2 кг

Цена: 256,00 лв. с ДДС

28209

Мобилен ехограф тип"лаптоп" М6 Mindray

Добрите технологии идват в малки размери и метален корпус

Мобилност и надеждност описват най-точно ехографската система M6. С тегло под 6 кг., М6 доставя пълна гама функционалности, гарантиращи диагностичната сигурност на специалиста. И тук Mindray показва посветеността си на това да предоставя най-доброто за класа си качество на изображението и лесни за употреба инструменти за оптимизацията му. Благодарение на собствени революционни разработки, М6 разполага с отлична визуализация на цветни доплер изображения и чудесно 2D представяне.

Богата функционалност

M6 е модел, поддържащ всички актуални технологии: Еластография, iNeedle™, CEUS контрастно изобразяване, 4D, Free Xros CM – анатомичен М-режим по 3 произволни криви, TDI, TDI QA, Stress Echo, 1000 GB диск, 90 минути сканиране на батерия и др.

Отлично решение за взискателната кардиологична практика:

 

 

GDPR

Правила за събиране на лични данни 

„ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК 202064441

Вашите лични данни се обработват от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК 202064441 /Администратор/ със седалище: гр. София, район Илинден, ж.к. Света Троица, ул. „цар Симеон“ №o 302, бл. 324, ет. 1, ап. 2, с търговски адрес: гр. София 1715, Младост 4, ул. "Божан Ангелов", бл. 426А, вх.В, ет .1, e-mail: office@infinita-bg.com , тел. 0700 20 640.

Личните данни, които се обработват от Администратора са: две имена и електронен адрес /e-mail/, телефон, адрес за доставка на стока (електронен магазин) и се съхраняват за срок от 5 г., считано от датата на получаване на Вашето съгласие.

Правното основание за обработване на лични данни е Вашето изразено съгласие по недвусмислен начин.

Целта на обработката е да получавате по ел. поща информационен бюлетин относно актуални статии и събития, публикувани в сайта на Администратора www.infinita-bg.com и електронния магазин: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Администраторът не разкрива и не предоставя по никакъв начин Вашите лични данни на обработващи лични данни и/или трета страна.

Във всеки момент Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Последицата от оттеглянето на съгласието се изразява в това, че няма да получавате нашия информационен бюлетин. Във всеки един момент Вие имате право да поискате от Администратора информация относно Ваши лични данни, с които последният разполага, съхранява и обработва.

По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, пренос на данни. Форма на заявлението можете да откриете по-долу. Същата можете да изпратите по пощата или на e-mail: office@infinita-bg.com. Следва да имате предвид, че Вие имате право да поискате от Администратора за заличи или унищожи Ваши лични данни, в случай че такива се съхраняват на хартиен носител.

В случай, че обработването на Вашите лични данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, можете да подадете жалба пред надзорния орган, който действа и отговаря за законосъобразното прилагане на нормативната уредба обхващаща тази материя – Комисия за защита на личните данни - КЗЛД.

Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

GPS координати: N 42.668839   E 23.377495

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: www.cpdp.bg

Регламент (ЕС) 2016/679 – Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

З А Я В Л Е Н И Е

по чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679

от ........................................................................................., тел:............................................................,

/три имена/

постоянен или настоящ адрес: .............................................................................................................

e-mail:………………………………………………………………………….......................................,

в качеството си на представляващ ................................................................................................................., с пълномощно,

адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,

1. Право на информация

Моля, да ми бъде предоставена информация относно отнасящите се до мен /до моя упълномощител/ наследодател /ненужното се задрасква / лични данни, а именно: какви категории лични данни се обработват от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441, източника им, целите на обработка, получателите, на които могат да бъдат разкрити, срока на съхранение.

2. Право на коригиране

Моля, да коригирате обработваните от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441 лични данни, както следва:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/посочват се личните данни, които не са точни, както и в какво се състои корекцията, искана от субекта на данни/

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Моля да изтриете, свързаните с мен лични данни, обработвани от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441, поради следните причини /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:

3.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

3.2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;

3.3. субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

3.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

3.5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

3.6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

4. Право на ограничаване на обработването.

Моля да ограничите обработването на личните данни, свързани с мен, поради едно или повече от причините, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:

4.1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

4.2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

4.3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

4.4. субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост на данните

Моля личните данни, свързани с мен, обработвани от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441 да ми бъдат предадени /да бъдат предадени на ..................................................................... в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

6. Във връзка с горното искане по т. ............, моля да уведомите третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за съответното коригиране/изтриване и/или ограничаване.

Моля, посочената по-горе информация да ми бъде предоставена устно или на хартиен носител или в електронна форма на ел. поща: .................................................................. /ненужното се задрасква/

ПРИЛАГАМ :

1. Пълномощно. /когато се подава от пълномощник, в противен случай се задрасква/

ЗАБЕЛЕЖКА: Точките от настоящото заявление, по които заявителят не упражнява съответните права към датата на подаването му, се задраскват.

Дата:...................... С уважение: ..........................................

гр. .........................

 

 

Медицинска апаратура, оборудване и консумативи

Инфинита е надежден доставчик на медицинска апаратура, оборудване и консумативи от проверени световни и български сертифицирани производители.

Инфинита е наложено име сред медицинските среди, доказала се със своето коректно отношение, компетентни консултации и  прецизен подбор на качествени медицински изделия, оптимално балансирани в ценово отношение.

Инфинита има установени партньорски взаимоотношения за представителство в България с водещи световни производители на медицински изделия:

  • Eексклузивен представител на ехографска апаратура Mindray – пето място по пазарен дял в световен мащаб
  • Официален представител на Sony Medical
  • Официален представител на Edan

Инфинита е утвърдена в сегмента на медицинската апаратура за дейността на повечето медицински специалности – акушерство и гинекология, кардиология, гастроентерология, урология, ендокринология, хирургия, УНГ, обща и спешна медицина, педиатрия, ветеринарна медицина.

Предлага пълно оборудване и обзавеждане на болници, болнични отделения и специализирани кабинети. 

Инфинита обхваща пълния цикъл на услугата по придобиването на нова медицинска техника: консултиране, изготвяне на проект за оборудване, доставка, обучение, лизинг, гаранционно и следгаранционно обслужване на  медицинската апаратура.

При желание за обновяване на апаратурата, Инфинита предлага обратно изкупуване на закупената от нас ехографска техника и съдействие в избора и придобиването на нова такава.

 

 

 

 

Крио-хирургия за ветеринарната медицина

Най-компактната и удобна за използване иновативна система за крио-хирургия в Европа вече е представена на българския пазар

Какво е крио-хирургия?

Крио-хирургията е неинвазивен метод за лечение на кожни образувания. Работи на принципа на премахване на различни кожни образувания и лезии, посредством замразяване на тъканите. Замразяването става с много ниска температура, при което се осигурява тяхното лесно, безболезнено и безопасно отстраняване.

В сравнение с класическото лечение, крио-хирургията е изключително лесна и бърза за прилагане процедура и щадяща пациента, при която отпада необходимостта от пред-терапевтична подготовка, както и възстановяването след процедурата е бързо

На българския пазар вече е достъпна висококачествената и иновативна крио-терапевтична система Cryo IQ, която е изключително компактна, лесно- приложима и с високо терапевтичен ефект.

Системата работи с ампули с газ, които се монтират към компактно устройство за прилагане.

Предимства на крио-хирургията

Лесни за сменяне ампули без загуба на газ, нова филтърна технология за по-дълъг живот на устройството и опростен дизайн за улесняване на работата и прецизност - това са само някои от предимствата на крио-хирургичната система CRYO ALFA.

Какви лезии могат успешно да се третират с метода на крио-хирургията?

Методът е подходящ за различни кожни проблеми, като:

  • Брадавици
  • Тумори и образувания по клепачите, опашката, езика и др.
  • Дистрихиаза
  • Келоид
  • Кератоза
  • Mast cell тумори на лапите и възглавничките
  • Тумори на носа и устата
  • Папиломи
  • Ангиоми
  • Кисти
  • Пери-анални тумори
  • Епулис и други.. 

Предимства на ветеринарната Крио-хирургия:

  • Ниска стойност на процедурата, не се налага използване на анестезия, стерилна подготовка, шевове, яка и антибиотици.
  • Бързото и ефективно третиране спестява време за други дейности.
  • Не се изисква анестезия – без опасност за възрастни и рискови пациенти.
  • Минимална пре- и пост-  оперативна подготовка.
  • Тъканите, кръвоносните съдове и нерви замръзват, което води до обезболяване. Процедурата е на практика безболезнена и безкръвна.
  • Ниският риск от усложнения, възпаление и болка, води до бързо зарастване.

 

Как точно се използва?

Използването на криохирургичната система Cryo Alfa e много лесно и бързо. Апликатора се държи близо до обекта - до 1 мм отдалеченост, във вертикална позиция.

CIQ IQ - използването на системата за крио-хирургия е лесно и прецизно

Замразяването в дълбочина е със скорост 1 мм за всеки 3 секунди замразяване. Ако искаме да замразим образувание 2мм, задържаме спусъка натиснат за 6 секунди.

CIQ-D-L-VET-Case-CryoIQ-DERM-Liquid-veterinary2

Замразява се цялата лезия, или само дръжката й, в случай, че е на тясна и дълга основа.

CIQ-D-L-VET-Case-CryoIQ-DERM-Liquid-veterinary3    CIQ-D-L-VET-Case-CryoIQ-DERM-Liquid-veterinary4

Третираното образувание остава 10 до 14 дни върху кожата, след което изсъхва и пада. Под него вече има нова, здрава тъкан и няма опасност от инфектиране.

Къде може да се закупи? Поръчки на крио-хирургична система 

 

DC-30

Стационарна ехографска система с Доплер

Продуктивен І Широкоспектърен І Интелигентен

DC-30 960x300 Home-site

Стандартните ултразвукови системи за базови ехографски прегледи обикновено не предлагат високоспециализирани  функционалности. Въпреки това, DC-30 е перфектно решение за висококачествени базови прегледи. Този модел ехограф предлага най-конкурентната цена в сегмента на ултразвукови системи с Доплер. Опционално могат да бъдат добавени високоспециализирани технологии: Auto IMT, iScape™, Natural Touch Elastography, UWN Contrast Imaging и Tissue Doppler Imaging.

DC-30 Cart-ultrasound-dopler5 small

 

Auto IMT

Auto IMT (Intima Media Thickness) автоматично засича и калкулира дебелината на интима-медия на каротиса. С подробен IMT отчет, Auto IMT улеснява даването на прецизна и точна оценка на състоянието на каротиса.

iScapeTM

Панорамно изобразяване в реално време

iScapeTM дава възможност за получаване на превъзходна визуализацията в пълен изглед на големи анатомичните структурни

4D изобразяване & iPageTM

За по-добра фетална диагноза, DC-30 предоставя практични и ценни 3D/4D изображения. С iPageTM (визуализиране чрез множество обемни срезове) лесно може да се добие всеки необходим срез на дадена структура на фетуса само от едно обемно сканиране.

4D с висока кадрова скорост и разнообразни режими на рендиране.

 

DC-30 Ultrasound-Technology 3D-4D Imaging

PSHTM (Phase Shift Harmonic Imaging)

Предоставя по-добра резолюция и контраст, като осигурява ясни изображения.

Ultrasound-transduser Technologies PSH

iBeamTM

Подобряване на контрастната резолюция и границите между тъканите и намаляване на акустичните сенки, чрез сумиране на образи от автоматични сканирания под различен ъгъл.

iClearTM

Стъпково намаляване зърнитостта и шума и увеличаване на тъканната диференциация за по-добра детекция и визуализация на патологични структури.

iPageTM

Позволява по-добър анализ на анатомичните структури посредством множество паралелни обемни срезове.

iScanHelperTMDC-30 Ultrasound-iScanHelper

Вграден обучаващ софтуер. 

Raw Data

Позволява оптимална гъвкавост за последваща обработка на съхранените снимките, включително корекции на параметрите и добавяне на коментари и измервания, което позволява максимална производителност по време на сканирането.

iZoomTM

С клик на един бутон се постига мигновено изобразяване на образа на цял екран.

iTouchTM

Автоматична оптимизация на картината в режими В, Color и PW с натискането на един бутон.

iStorageUltrasound-Transdusers Technologies iStorage

Директно трансфериране на изображения и доклади към компютър, посредством свързване с кабел.

 

iStationTM

Уникална система за ефективно управление данните на пациентите, която позволява да се интегрира, преглежда, архивирате и информацията за по-следващ достъп.

Ергономичност

 · 17’’ LED монитор

 · контролен панел, с настройка на височината

 · CD/DVD-RW и USB портове

 · подвижна поставка за трансдюсери

 · вградена батерия за независимо сканиране

 · три активни трансдюсерни порта

 

 

Ехограф DC-40 Full HD 

Перфектният отговор на клиничните изисквания

DC-40 Full HD е мултифункционален ехографски апарат от ново поколение, първият модел Mindray с Full HD. Съчетавайки пълен пакет специализирани технологии, предназначени за всяка специалност, използваща ултразвуковата ехография в диагностиката и лечението, DC-40 прави ултразвуковото изследване точно, ефикасно и достъпно. Ехографът предлага отлични възможности на цена, позволяваща изграждане на достъпно и качествено здравеопазване.

Full HD е иновативно решение в отговор на клиничните изисквания и осигурява по-добра ултразвукова диагностика чрез по-чист образ, улеснено ползване, ергономичен дизайн и надеждност.

Mindray представя нова поколение мултифункционален ехографски апарат DC-40, който подържа традицията на компанията за изграждане на достъпно здравеопазване. Съчетавайки пълен пакет технологии за всички специалности, DC-40 прави ултразвуковото изследване точно, ефикасно и достъпно, както и с отлични възможности за провеждането на надеждни ехографски прегледи.

Допълнителният 10.4''  сензорен екран гарантира лесното използване и намалена умора в края на работния ден. Компактният дизайн, безжичното свързване и вградената батерия позволяват максимална мобилност.

По-ясен образ за по-точна диагноза:

Възползвайки от миграцията на технологии от горните класове ултразвукови системи на Mindray, DC-40 Full HD гарантира отлично качество на образа. Подсилен с вградените технологии iClear, iBeam, PSH и широк набор трансдюсери, този апарат е практична машина за уверено сканиране.

ComboWave трансдюсерите оптимизират акустичния спектър и намаляват акустичното съпротивление. Комбинацията с уникална 3T технология на Mindray за монокристални трансдюсери осигурява по-широка честотна лента, по-добро проникване и по-висока разделителна способност, което води до оптимално решение за сканиране за технически трудни пациенти.

FCI - (Frequency Compounding Imaging) – Излъчване в широк честотен диапазон, едновременно на няколко честоти (технология, мигрирана от високия клас ехографи)

Smart Track – интелигентно следене на доплер сигнала и автоматично препозициониране на доплер прозореза, автоматична промяна на ъгъла му (steering) и автоматична промяна на пробния прозорец и ъгъла за PW доплера. Улеснява и ускорява доплер прегледите!

Natural Touch Elastography

Въз основа на най-новата патентована технология на Mindray, Natura touch еластографията  намалява зависимостта от техниката на работа на потребителя, като подобрява възпроизводимостта за по-висока клинична полезност.
 
- По-висока чувствителност към твърдостта на тъканите
- Добра стабилност и възпроизводимост
 

Dual-Volume

Комбинирайки конвексен и ендокавитален обемен трансдюсер със свързаните пакети и приложения, DC-40 с Full HD въвежда решението „Dual-Volume“, което осигурява 4D грижа от пренатални прегледи до проверка на бременността.

iScape™ - панорамно изобразяване в реално време

iScape дава възможност за получаване на превъзходна визуализацията в пълен изглед на големи анатомичните структури

 

UWN (Ultra-Wideband Non-linear) 

Патентованата от Mindray технология за усилено контрастно изобразяване UWN+ (Ultra-Wideband Nonlinear Plus). Контрастно изследване с удължено време на изследването и с много висока чувствителност (позволява работа с много нисък MI).

Free Xros M™

Анатомичен М режим по три произволни прави сечения

Free Xros CM™

Анатомичен М режим по три произволни криви сечения

TDI & TDI QA

Тъканен доплер – всичките четири вида:
TVI – цветен тъканен доплер за оценка по скорост
TEI – мощностен тъканен доплер за оценка по енергия
TVD – спектрален тъканен доплер с количествени измервания
TVM – тъканен доплер в M режим

Количествено оценяване на миокардното движение и синхронизация

Auto LV

Aвтоматично трасира и изчислява лява камерна функция, позволява ръчна корекция. Резултати чрез метода на Симпсън

  

Нов, изключително ергономичен дизайн:

21,5-инчов, Full HD LED монитор с резолюция 1920х1080 – прецизен дисплей за гарантирано ясни детайли
13,3” Умен, Full HD LED, “Multi Touch“, подвижен сензорен екран с 30°наклон за преглед, прехвърляне на образи към и от монитора, zoom, мерене и стартиране, на определени функции с движение на ръката.
Контролен панел с антипрахово покритие
Регулиращо се по височина рамо за монитор(опция свободно движещо се рамо)
4 активни трансдюсерни порта
Олекотени трансдюсери, за намаляване на умората на ръката на сканиращия