Медцински електронен магазин Инфинита

Гаранционни условия

Гаранционният срок на апаратурата започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация, но не по късно от един месец от датата на доставка.

Фирмата доставчик отстранява безплатно, всички повреди и неизправности, възникнали в течение на гаранционния срок, съобразно гаранционните условия.

Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка, отразена в гаранционната карта.

Правото на гаранционен ремонт се признава при условие, че апаратът е експлоатиран съобразно изискванията на фирмата-производител, отразени в ръководството за потребителя, транспортиран и съхраняван при нормални условия.

Условия, при които не се признава гаранцията:

1. Липса на гаранционни документи (Гаранционна карта и/или Протокол за въвеждане в експлоатация) или невалидност на тези документи, а именно:несъвпадение, нечетливост или липса на сериен номер на апарата, датата на въвеждане в експлоатация, данните на клиента и др..

2. Повреда, възникнала вследствие експлоатация при параметри на захранващата мрежа извън стандартните (220 V ±10%,50±1Hz).

3. Повреди вследствие на токови удари, попадане на мълния, земетресения, наводнения и други природни бедствия.

4. Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити на неупълномощени лица за отстраняване на повреди или преработки на апарата без съгласуване с фирмата-производител, а също така при експлоатация на апарата от лица, които не са обучени за работа с него(удостоверява се с протокол за обучение, издаден от фирмата-доставчик).

ЗАБЕЛЕЖКА! Не подлежат на Гаранционно обслужване: акумулаторна батерия (дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в ръководството), принадлежности към апаратурата, всички видове кабели, консумативи и др.

 

Още в тази категория: « За сервиза За нас »