Медцински електронен магазин Инфинита

infinita

infinita (140)

infinita

GDPR

Правила за събиране на лични данни 

„ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК 202064441

Вашите лични данни се обработват от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК 202064441 /Администратор/ със седалище: гр. София, район Илинден, ж.к. Света Троица, ул. „цар Симеон“ №o 302, бл. 324, ет. 1, ап. 2, с търговски адрес: гр. София 1715, Младост 4, ул. "Божан Ангелов", бл. 426А, вх.В, ет .1, e-mail: office@infinita-bg.com , тел. 0700 20 640.

Личните данни, които се обработват от Администратора са: две имена и електронен адрес /e-mail/, телефон, адрес за доставка на стока (електронен магазин) и се съхраняват за срок от 5 г., считано от датата на получаване на Вашето съгласие.

Правното основание за обработване на лични данни е Вашето изразено съгласие по недвусмислен начин.

Целта на обработката е да получавате по ел. поща информационен бюлетин относно актуални статии и събития, публикувани в сайта на Администратора www.infinita-bg.com и електронния магазин: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Администраторът не разкрива и не предоставя по никакъв начин Вашите лични данни на обработващи лични данни и/или трета страна.

Във всеки момент Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Последицата от оттеглянето на съгласието се изразява в това, че няма да получавате нашия информационен бюлетин. Във всеки един момент Вие имате право да поискате от Администратора информация относно Ваши лични данни, с които последният разполага, съхранява и обработва.

По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, пренос на данни. Форма на заявлението можете да откриете по-долу. Същата можете да изпратите по пощата или на e-mail: office@infinita-bg.com. Следва да имате предвид, че Вие имате право да поискате от Администратора за заличи или унищожи Ваши лични данни, в случай че такива се съхраняват на хартиен носител.

В случай, че обработването на Вашите лични данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, можете да подадете жалба пред надзорния орган, който действа и отговаря за законосъобразното прилагане на нормативната уредба обхващаща тази материя – Комисия за защита на личните данни - КЗЛД.

Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

GPS координати: N 42.668839   E 23.377495

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: www.cpdp.bg

Регламент (ЕС) 2016/679 – Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

З А Я В Л Е Н И Е

по чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679

от ........................................................................................., тел:............................................................,

/три имена/

постоянен или настоящ адрес: .............................................................................................................

e-mail:………………………………………………………………………….......................................,

в качеството си на представляващ ................................................................................................................., с пълномощно,

адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,

1. Право на информация

Моля, да ми бъде предоставена информация относно отнасящите се до мен /до моя упълномощител/ наследодател /ненужното се задрасква / лични данни, а именно: какви категории лични данни се обработват от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441, източника им, целите на обработка, получателите, на които могат да бъдат разкрити, срока на съхранение.

2. Право на коригиране

Моля, да коригирате обработваните от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441 лични данни, както следва:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/посочват се личните данни, които не са точни, както и в какво се състои корекцията, искана от субекта на данни/

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Моля да изтриете, свързаните с мен лични данни, обработвани от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441, поради следните причини /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:

3.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

3.2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;

3.3. субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

3.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

3.5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

3.6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

4. Право на ограничаване на обработването.

Моля да ограничите обработването на личните данни, свързани с мен, поради едно или повече от причините, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:

4.1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

4.2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

4.3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

4.4. субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост на данните

Моля личните данни, свързани с мен, обработвани от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441 да ми бъдат предадени /да бъдат предадени на ..................................................................... в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

6. Във връзка с горното искане по т. ............, моля да уведомите третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за съответното коригиране/изтриване и/или ограничаване.

Моля, посочената по-горе информация да ми бъде предоставена устно или на хартиен носител или в електронна форма на ел. поща: .................................................................. /ненужното се задрасква/

ПРИЛАГАМ :

1. Пълномощно. /когато се подава от пълномощник, в противен случай се задрасква/

ЗАБЕЛЕЖКА: Точките от настоящото заявление, по които заявителят не упражнява съответните права към датата на подаването му, се задраскват.

Дата:...................... С уважение: ..........................................

гр. .........................

 

 

Медицинска апаратура, оборудване и консумативи

Инфинита е надежден доставчик на медицинска апаратура, оборудване и консумативи от проверени световни и български сертифицирани производители.

Инфинита вече е наложено име сред медицинските среди, доказала се със своето коректно отношение, компетентни консултации и с прецизния си подбор на качествени медицински изделия, оптимално балансирани в ценово отношение.

Инфинита има установени партньорски взаимоотношения за представителство в България с водещи световни производители на медицински изделия:

  • Eексклузивен представител на ехографска апаратура Mindray – пето място по пазарен дял в световен мащаб
  • Официален представител на Sony Medical
  • Официален представител на Edan

Инфинита е утвърдена в сегмента на медицинската апаратура за оборудване дейността на повечето медицински специалности – АГ, кардиология, урология, ендокринология, хирургия, УНГ, обща и спешна медицина, педиатрия, ветеринарна медицина.

Предлага пълно оборудване и обзавеждане на болници, болнични отделения и специализирани кабинети. Както и доставка на отделни

Инфинита обхваща пълния цикъл на услугата по придобиването на нова медицинска техника: консултиране, изготвяне на проект за оборудване, доставка, обучение, лизинг, гаранционно и следгаранционно обслужване на  медицинската апаратурата.

При желание за обновяване на апаратурата, Инфинита предлага обратно изкупуване на закупената от нас техника и съдействие в избора и придобиването на нова такава.

 

 

 

 

Крио-хирургия за ветеринарната медицина

Най-компактната и удобна за използване иновативна система за крио-хирургия в Европа вече е представена на българския пазар

Какво е крио-хирургия?

Крио-хирургията е неинвазивен метод за лечение на кожни образувания. Работи на принципа на премахване на различни кожни образувания и лезии, посредством замразяване на тъканите. Замразяването става с много ниска температура, при което се осигурява тяхното лесно, безболезнено и безопасно отстраняване.

В сравнение с класическото лечение, крио-хирургията е изключително лесна и бърза за прилагане процедура и щадяща пациента, при която отпада необходимостта от пред-терапевтична подготовка, както и възстановяването след процедурата е бързо

На българския пазар вече е достъпна висококачествената и иновативна крио-терапевтична система Cryo IQ, която е изключително компактна, лесно- приложима и с високо терапевтичен ефект.

Системата работи с ампули с газ, които се монтират към компактно устройство за прилагане.

Предимства на крио-хирургията

Лесни за сменяне ампули без загуба на газ, нова филтърна технология за по-дълъг живот на устройството и опростен дизайн за улесняване на работата и прецизност - това са само някои от предимствата на крио-хирургичната система CRYO IQ.

Какви лезии могат успешно да се третират с метода на крио-хирургията?

Методът е подходящ за различни кожни проблеми, като:

  • Брадавици
  • Тумори и образувания по клепачите, опашката, езика и др.
  • Дистрихиаза
  • Келоид
  • Кератоза
  • Mast cell тумори на лапите и възглавничките
  • Тумори на носа и устата
  • Папиломи
  • Ангиоми
  • Кисти
  • Пери-анални тумори
  • Епулис и други.. 

Предимства на ветеринарната Крио-хирургия:

  • Ниска стойност на процедурата, не се налага използване на анестезия, стерилна подготовка, шевове, яка и антибиотици.
  • Бързото и ефективно третиране спестява време за други дейности.
  • Не се изисква анестезия – без опасност за възрастни и рискови пациенти.
  • Минимална пре- и пост-  оперативна подготовка.
  • Тъканите, кръвоносните съдове и нерви замръзват, което води до обезболяване. Процедурата е на практика безболезнена и безкръвна.
  • Ниският риск от усложнения, възпаление и болка, води до бързо зарастване.

 

Как точно се използва?

Използването на криохирургичната система Cryo IQ e много лесно и бързо. Апликатора се държи близо до обекта - до 1мм отдалеченост, във вертикална позиция.

CIQ IQ - използването на системата за крио-хирургия е лесно и прецизно

Замразяването в дълбочина е със скорост 1 мм за всеки 3 секунди замразяване. Ако искаме да замразим образувание 2мм, задържаме спусъка натиснат за 6 секунди.

CIQ-D-L-VET-Case-CryoIQ-DERM-Liquid-veterinary2

Замразява се цялата лезия, или само дръжката й, в случай, че е на тясна и дълга основа.

CIQ-D-L-VET-Case-CryoIQ-DERM-Liquid-veterinary3    CIQ-D-L-VET-Case-CryoIQ-DERM-Liquid-veterinary4

Третираното образувание остава 10 до 14 дни върху кожата, след което изсъхва и пада. Под него вече има нова, здрава тъкан и няма опасност от инфектиране.

 

Къде може да се закупи? Поръчки на крио-хирургична система 

 

Комплект CryoIQ®
Устройство и патрон
460 лв. с ДДС
Патрон с газ
Предлага се в два размера
16 грама - 96 лв. с ДДС
25 грама - 124 лв. с ДДС

DC-70 Exp new-2016-model

Стационарен ехограф с Доплер

Доброто качество на изображението е от първостепенно значение за един многообещаващ ехограф.  Ултразвукова система DC-70 Exp предлага това и много повече. Неговият уникален сензорен екран, управляван с жестове е създаден за подобряване на работния процес, за осигуряване лекота и сигурност по време на работа, позволявайки на специалистa да се фокусира върху пациента.

Ясният ехографски образ е резултат от иновативната 3T Singe Crystal технология и подпомага лесното откриване на патология и при трудни за диагностика пациенти. Интелигентни диагностични ултразвукови инструменти, включващи и автоматични измервания подпомагат редуцирането на времето за преглед, стандартизират протоколите и увеличават продуктивността.

 

Иновативни ехографски технологии, даващи надеждност в диагностиката

Качествено сканиране от гледна точка на изображение и операции е това, което отделя DC-70 Exp от останалите модели. Обединявайки в оптимален баланс иновативни технологии и лесно управление, DC-70 Exp значително подобрява и оптимизира практиката на сканиране.

Трансдюсери, базирани на високотехнологични разработки, работещи с 3T Singe Crystal технология в съчетание с приложения, подобряващи изображението, включващи 2ра генерация HR Flow, Echo Bost и др. потребителски ориентирани функции, превръщат DC-70 Exp в един надежден апарат за работа, на който специалиста може да разчита и в напрегнати клинични ситуации.

 

Добавете прецизност при ехографския преглед

Натоварената медицинска практика изисква гъвкава и надеждна ултразвукова система, специално оборудвана с улесняващи работата технологии, и предлагаща решения в широк клиничен обхват.

ултазвуков апарата, оборудван с пълна функционалност за АГ прегледи – iLive, Smart OB, Smart NT, и iPage, DC-70 Exp е качествен ехографски апарат, съществен за полагане грижа за женското здраве.

Специалистите се нуждаят от качествено изображение при общите сканирания, независимо къде се намират или какво се гледа. Със специално предназначени функции Natural Touch Electrography и UWN контрастно изобразяване, ехографът DC-70 Exp прави прегледите по-лесни.

Освен със стандартното кардиологично оборудване, утразвукова система DC-70 Exp разполага и с тясно специализирани технологии, като TDI QA, Strain/Strain Rate и Stress Echo.

 

Повече прегледи за по-малко време - работен поток на ехографа

Вграденият помощен сензорен екран, позволява управлението на ехографа с допир и жестове. Приложението MedSightTM позволява транфер на изображения към смарт устройства. Големината и разстоянието вече са без значение с MedTouchTM – решение позволяващо контрол над апарата, достъп до пациентните данни и обучаващия модул от всяко Android смарт устройство. Голямо предимство дават стандартизираните протоколи, спестявайки с 50% времето на прегледа.

 

 

 

 

 

DC-40 new-2016-model

Стационарен ехограф с Доплер

СКАНИРАНЕ С ОТЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

стационарен ехограф dc-40 с Доплер и фетално 4Д

 

DC-40 е мултифункционален ехографски апарат от ново поколение. Съчетавайки пълен пакет специализирани технологии, предназначени за всяка специалност, използваща ултразвуковата ехография в диагностиката и лечението, DC-40 прави ултразвуковото изследване точно, ефикасно и достъпно. Ехографът предлага отлични възможности на цена, позволяваща изграждане на достъпно и качествено здравеопазване.

 

С допълнителният 10.4'' сензорен екран, ултразвуковият апарат DC-40 гарантира лесно използване и намалена умора в края на работния ден. Допълнително, компактният дизайн, безжичната свързаност и вградената батерия позволяват максимална мобилност.

 

Natural-Touch-Elastography - Ultrasound technologies   Natural Touch Elastography

Подобрена възпроизводимост за увеличена клинична полза

 

4D iLive - ultrasound technology   4D с iLive

Генерират удивително реалистично изображение на фетуса с качество подобно на фотографска снимка

 

АКЦЕНТИ

До 15 различни трансдюсера за широко клинично приложение.

Разширено 4D сканиране с iLive и iPage:

    • iLive: реалистично изобразяване на фетално 4D
    • iPage: посрезов анализ на 4D обеми с избираема дебелина и брой на срезовете,

Компактна количка и батерия за висока мобилност.

Повече клинични функции за различните специалности:

    • Smart OB и Smart NT за бърза и прецизна АГ диагностика
    • Natural Touch Elastography за преценка на плътността на тъканите и от диференциране на доброкачествени и злокачествени образувания
    • Auto IMT измервания за бърз и надежден анализ на каротиса
    • TDI & TDI QA и Free Xros CM за изчерпателна кардиологична оценка

 

ПОВИШЕНА ДИАГНОСТИЧНА УВЕРЕНОСТ

Възползвайки се миграцията на технологии от горните класове ултразвукови системи на Mindray, DC-40 гарантира отлично качество на образа. Подсилен с вградените технологии iClear, iBeam, PSH и широк набор трансдюсери, този апарат е практична машина за уверено сканиране.

 

ОТЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

DC-40 доставя набор от инструменти допринасящи за максимална диагностична точност.  Покривайки общата образна диагностика, специалностите АГ, кардиология, урология и др.,  DC-40 дава пълни решения, включващи Natural Touch еластографията, разширено 4D изобразяване с  iLive & iPage, Auto IMT, UWN контрастно усилено изобразяване и т.н.

 

 

DC-30

Стационарна ехографска система с Доплер

Продуктивен І Широкоспектърен І Интелигентен

DC-30 960x300 Home-site

Стандартните ултразвукови системи за базови ехографски прегледи, обикновено не предлагат високоспециализирани  функционалности. Въпреки това, DC-30 е перфектно решение за висококачествени базови прегледи. Този модел ехограф предлага най-конкурентната цена в сегмента на ултразвукови системи с Доплер. Опционално могат да бъдат добавени високоспециализирани технологии: Auto IMT, iScape™, Natural Touch Elastography, UWN Contrast Imaging и Tissue Doppler Imaging.

DC-30 Cart-ultrasound-dopler5 small

 

Auto IMT

Auto IMT (Intima Media Thickness) автоматично засича и калкулира дебелината на интима-медия на каротиса. С подробен IMT отчет, Auto IMT улеснява даването на прецизна и точна оценка на състоянието на каротиса.

iScapeTM

Панорамно изобразяване в реално време

iScapeTM дава възможност за получаване на превъзходна визуализацията в пълен изглед на големи анатомичните структурни

4D изобразяване & iPageTM

За по-добра фетална диагноза, DC-30 предоставя практични и ценни 3D/4D изображения. С iPageTM (визуализиране чрез множество обемни срезове) лесно може да се добие всеки необходим срез на дадена структура на фетуса само от едно обемно сканиране.

4D с висока кадрова скорост и разнообразни режими на рендиране.

 

DC-30 Ultrasound-Technology 3D-4D Imaging

PSHTM (Phase Shift Harmonic Imaging)

Предоставя по-добра резолюция и контраст, като осигурява ясни изображения.

Ultrasound-transduser Technologies PSH

iBeamTM

Подобряване на контрастната резолюция и границите между тъканите и намаляване на акустичните сенки, чрез сумиране на образи от автоматични сканирания под различен ъгъл.

iClearTM

Стъпково намаляване зърнитостта и шума и увеличаване на тъканната диференциация за по-добра детекция и визуализация на патологични структури.

iPageTM

Позволява по-добър анализ на анатомичните структури посредством множество паралелни обемни срезове.

iScanHelperTMDC-30 Ultrasound-iScanHelper

Вграден обучаващ софтуер. 

Raw Data

Позволява оптимална гъвкавост за последваща обработка на съхранените снимките, включително корекции на параметрите и добавяне на коментари и измервания, което позволява максимална производителност по време на сканирането.

iZoomTM

С клик на един бутон се постига мигновено изобразяване на образа на цял екран.

iTouchTM

Автоматична оптимизация на картината в режими В, Color и PW с натискането на един бутон.

iStorageUltrasound-Transdusers Technologies iStorage

Директно трансфериране на изображения и доклади към компютър, посредством свързване с кабел.

 

iStationTM

Уникална система за ефективно управление данните на пациентите, която позволява да се интегрира, преглежда, архивирате и информацията за по-следващ достъп.

Ергономичност

 · 15''/17’’ LED монитор

 · контролен панел, с настройка на височината

 · CD/DVD-RW и USB портове

 · подвижна поставка за трансдюсери

 · вградена батерия за независимо сканиране

 · три активни трансдюсерни порта

 

 

DC-40 

 

DC-40

СТАЦИОНАРНА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА

Сканиране с изключителни възможности

Mindray представя нова поколение мултифункционален ехографски апарат DC-40, който подържа традицията на компанията за изграждане на достъпно здравеопазване. Съчетавайки пълен пакет технологии за всички специалности, DC-40 прави ултразвуковото изследване точно, ефикасно и достъпно, както и с отлични възможности за провождането на надеждни ехографски прегледи.

Допълнителният 10.4''  сензорен екран гарантира лесното използване и намалена умора в края на работния ден. Компактният дизайн, безжичното свързване и вградената батерия позволяват максимална мобилност.

ултразвуков апарат с широка клинична употреба DC-40. Комбинира всички пакети с приложения, инструменти за автоматични измервания и качен обучителен софтуер. DC-40 е достъпен модел с изключителни възможности, с който се провеждат точни и ефикасни прегледи . Mindray understands the requirements for an optimal operative experience. The 10.4’’ touch screen guarantees ease-of-use and helps reduce the daily work burden, while the compact design and built-in battery ensures maximum mobility.

Overview

Performance

PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging)

Purified Harmonic Imaging for better contrast resolution providing clearer images with excellent resolution and less noise


iBeam™

Permits use of multiple scanned angles to form a single image, resulting in enhanced contrast resolution and improved visualization

 


iClear™

Gain improved image quality based on auto structure detection

 • Sharper & Continuous Edges
 • Smooth Uniform Tissues
 • Cleaner ‘no echo areas’

 


Multiple Beam Formation

Maximum 4 times tasking for one transmitted beam, resulting in excellent time resolution and higher frame rate.


Natural Touch Elastography

Based on Mindray’s latest patented technology, natural touch elastography reduces dependence on user operation technique, improving operator’s reproducibility for higher clinical utility.

 • Higher stiffness sensitivity
 • Good stability and reproducibility

 

iScape™

Get a complete and extended view of the anatomical structure through panoramic imaging coupled with velocity indication and forward/backward scan ability making scanning much easier, smoother and more controllable.


UWN (Ultra-Wideband Non-linear) Contrast Imaging

Mindray’s unique contrast imaging technology, utilizing contrast agent characters with both 2nd harmonic and non-linear fundamental signal to get improved S/N ratio for better diagnostic details and longer contrast agent duration for better observation.


ExFOV

Discover better diagnostic information through extended view of the anatomical structure on all convex and linear probes

B-Steer™

Your tool for deeper biopsy: allowing adjustments to the scan line to gain better visibility of the needle, nerves and small vessels


Free Xros M™

Gain precise anatomical observation by freely placing sample lines at any angle. Attain better images through simultaneous display of up to 3 sample lines.

 


Free Xros CM™

Accurately evaluate myocardial motion at different phases, and simultaneously determine myocardial synchronization. Higher frame-rate providing you with accurate results

TDI & TDI QA

he Tissue Doppler Imaging (TDI) allows you to quantitatively evaluate local myocardial movement and function, with quantitative velocity parameter in TDI QA.


Workflow

iScanHelper

Dedicated inbuilt tutorial software

 • Anatomical diagram illustrations including schematic and ultrasound picture
 • Standard ultrasonogram comparison with real-time scanning
 • Scanning reference picture demonstrating appropriate patient position and probe placement
 • Tips on scanning skills and diagnostic information

Auto IMT

Auto measurement of anterior and posterior wall thickness providing accurate carotid status

 


Auto LV

Simple measurement procedure for left ventricle, enhanced by auto-trace functionality and easy manual correction

Raw Data

Enables optimum flexibility for post processing of the stored images including parameter adjustments, adding comments and measurements, allowing maximum productivity during scanning


iZoom™

Gain instant full screen view on the click of a single key

iTouch™

Gain instant auto image optimization in B, Color and PW Modes on the click of a single key


iStorage / iMeasurement / iReport

 • iStorage: Directly transfer images and reports to PC via network cable
 • iMeasurement & iReport: Offline PC software for user-defined measurement table, formula calculation and report template

 


iStation™

Mindray’s unique Patient Information Management System allowing you to integrate, review, archive and retrieve patient data effectively


MedSight

DC-40 lets you transfer clinical images and cine to your IOS or android powered smart device via an interactive app. With MedSight you can now take the clinical examinations with you wherever needed.

 


Ergonomics

 • 15''/17‘’/19'' LED monitor with 180° rotational angle
 • 10.4'' touch screen with adjustable angle
 • DVD-RW drive and USB ports
 • Rotatable and height adjustable control panel
 • Retractable QWERTY keyboard
 • Cable management design
 • 4 active transducer sockets
 • Gel warmer
 • Dedicated endocavity transducer holder

Built-in battery supporting real-time scanning

 

 

Пациентни монитори

Инфинита предлага пациентни монитори, прецизно отчитащи необходимите медицински показатели. Пациентните монитори са съобразени с търсенето на качествени медицински продукти на цена, постижима за всяка медицинска практика, държаща на качественото обгрижване на своите пациенти.

Пациентните монитори могат да бъдат разгледани и заявени и през нашия електронен медицински магазин. Разгледайте моделите, вижте характеристиките и цените и поръчайте.

Медицински електронен магазин: www.store.infnita.bg

Вторник, 01 Декември 2015 14:16

Революционни ехографи

Написана от

Ехографи с иновации и революционни технологии

Представяме ви нови, революционни модели ехографи от най-висок технологичен клас, с внедрени последни технологични разработки. Ултразвукови апарати с имплементирани последни технологични разработки - изключително постижение на развойните центрове на Mindray, които са регистрирали над 2066 ехографски патента. От 2009 г. след придобиването на най-иновативната световна компания в областта на ехографските технологии Zonare, Mindray влива нови идеи, специалисти и досегашни разработки в новите си модели. 

    • Ехограф със сензорен екран,
    • ехограф управляван с жестове,
    • ехограф с дизайн на таблет или
    • ултразвук, използващ революционна технология, даваща по-широко и ясно изображение от голяма дълбочина,
    • дистанционно управление на ехографа по време на преглед
    • безжично прехвърляне на ехографските изображения данни за пациента

… това не е научна фантастика, а реални нови модели ехографи, използващи иновативни разработки и технологии от 10-те R&D центровете на Mindray и тези на Zonare.  

TE7 Mobile-Ultrasound-System     M9 Mobile-Ultrasound-System     Resona7

   ТE 7                             M9                           Resona 7

Resona 7 Resona 7 - нов модел ехограф 2016 г.

Ultrasound-Resona-7

Ехографска система 

Resona 7 - нов модел ехограф 2016 г.

Революционна ултразвукова технология  .  Превъзходна  производителност

Чувствен  .  Апаратът, който усеща ...   Иновации, създадени с вдъхновение

Resona 7 е последният, най-нов модел ехограф на Mindray. Новият модел Resona 7 беше представен за пръв път по време на Медика 2015 през ноември.

Mindray разработва своя върхов модел ехограф Resona 7 на база иновативната платформа ZST+, която е базирана на най-революционната ултразвукова технология ZONE SonographyR. Mindray придобива правата на технологичните разработки на иновативната компания в ехографските технологии ZonareTM след придобиването й през 2009 г.

РЕВОЛЮЦИОННА ЕХОГРАФСКА ТЕХНОЛОГИЯ

Изграден на базата на новата платформа ZST+, ехографът Resona 7 дава зашеметяващо качество на изображението, получено от обединяването на мултиканални изображения, получени при сканирането.

ZST  Виж видео

ИНТУИТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Разработен от опита на лекарите и управляван с жестове, този модел ехографски апарат основава нова линия в групата на стационарните ехографи със своята гъвкавост и подвижност, интелигентна функционалност и интуитивно потребителско поведение.

ЕРГОНОМИЧНОСТ

Ултразвуковият апарат Resona 7 разполага с плаващ на шест страни панел за управление, както и  електронни настройки на височината дават неповторим комфорт при работа с пациенти, независимо от позицията, която специалиста е заел. 

Ultrasound-Resona-7 User-Experience

Свързано видео

Страница 1 от 10